ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання послуг  у сфері освіти

Цей Договір, в якому одна сторона ГО « Каннські Леви в Україні, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку (надалі Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері освіти. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
 • Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
 • Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
 • Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
  • факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця - оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://forum.creativity.in.ua/
 • Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та цін на Послуги.
 • Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://forum.creativity.in.ua/

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері  освіти (а саме – участь у IV Форумі Креативних Індустрій), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://forum.creativity.in.ua/

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://forum.creativity.in.ua/ та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - юридична особа, що надає послуги у сфері освіти та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на участь у Форумі Креативних Індустрій, що адресується Виконавцю.

3.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері освіти (а саме – участь у IV Форумі Креативних Індустрій), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
 • Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
 • Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері освіти, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

4.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

 • Виконавець зобов’язаний:
  • виконувати умови даного Договору;
  • надати Замовнику Послуги належної якості;
  • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://forum.creativity.in.ua/
 • Виконавець має право:
  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору (відсутність оплати за участь у Форумі);
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

 • Замовник зобов’язаний:
  • своєчасно оплатити і отримати доступ на IV Форум Креативних Індустрій на умовах цього Договору;
  • ознайомитись з інформацією про програму, Форуму яка розміщена на сайті Виконавця.
   • Замовник має право:
    • оформити    Замовлення    Послуг,    зазначених    на    відповідній    сторінці    Веб-сайту https://forum.creativity.in.ua/;
    • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
    • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 • Замовник самостійно створює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://forum.creativity.in.ua/ шляхом додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “У кошик”, та сплачує за Замовлення за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Підтвердити замовлення".
 • Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7.  ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 • Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://forum.creativity.in.ua/
 • Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
 • Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.
 • Оплата Послуг здійснюється шляхом:
  • перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або
  • за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).
 • Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.     ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайт https://forum.creativity.in.ua/ та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця.

 • Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.
 • Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 • За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
 • Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

10.  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
 • Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
 • Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11.  ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 • Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
 • Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
 • Виконавець підтверджує, що є неприбутковою організацією ( Рішення про включення до реєстру неприбуткових установ та організацій №1926594600179 від 23.04.2019 р.)
 • Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовникавикористовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
 • Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://forum.creativity.in.ua/ У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://forum.creativity.in.ua/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
 • Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
 • Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
 • Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12.  РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Громадська організація « Каннські Леви в Україні» Місцезнаходження: м. Київ, вул. Золотоустівська 10-12, оф. 4 Код за ЄДРПОУ 42880711

Банківські реквізити: п/р 26006056139070

Філія "КИЇВСIТI" АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 380775

Телефон +380 (44) 221-61-31

E-mail: [email protected]